Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 20.12.2017 г. /сряда/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-16

06.11.2017

Сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилите собственост на  „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово през 2018 год. със „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.

Докладва:Веселина Дамова - Председател на комисията по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№2

001-00-131

08.11.2017

Информация за готовността по поддържане на Общинската пътна мрежа за сезон 2017-2018 год.

Докладва:Димитър Димитров - гл. специалист„ЗН и ОМП"

 

№3

001-00-132

09.11.2017

Информация за работата по програмите за временна заетост за 2017 год. и перспективи за 2018 год.

Докладва:Мария Пищалова - гл. експерт „ТУТиПЗ"

 

№4

001-00-133

09.11.2017

Програма за развитие на туризма на Община Брацигово за 2018 год.

Докладва:Мария Пищалова - гл. експерт „ТУТиПЗ"

 

№5

001-00-134

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Брацигово в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания".

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ЕЗСД"

 

№6

001-00-135

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания" гр. Брацигово в „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания".

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ЕЗСД"

 

№7

001-00-136

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания" в „Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания" в южно крило на База 1 „Васил Петлешков" към „КСУДС" гр. Брацигово.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ЕЗСД"

 

№8

001-00-137

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания" в „Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания" в западно крило на База 1 „Васил Петлешков" към „КСУДС" гр. Брацигово.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ЕЗСД"

 

№9

001-00-145

06.12.2017

Приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ЕЗСД"

 

№10

001-00-138

14.11.2017

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, частна общинска собственост в село Бяга.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№11

001-00-139

14.11.2017

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№12

001-00-140

14.11.2017

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.71 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№13

001-00-141

14.11.2017

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.73 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№14

001-00-142

14.11.2017

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във водоем „Гачево блато" и „Бурово блато" общинска собственост, находящи се в землището на гр. Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№15

001-00-143

14.11.2017

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвъртото тримесечие на 2017 год.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№16

008-00-72

22.11.2017

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите    комисии за периода от 1 юли 2017 год. до 30 ноември 2017 год. включително.

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№17

008-00-73

22.11.2017

План на работата на Общински съвет за 2018 год.

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№18

008-00-76

04.12.2017

Определяне на представител от община Брацигово за изготвяне на Национална здравна карта.

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№19

001-00-144

27.11.2017

Приемане на План-сметка за 2018 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Брацигово и определяне размера на „Такса битови отпадъци" на община Брацигово за 2018 год.

Докладва: Петко Петков - Кмет на Община Брацигово

 

№20

001-00-150

07.12.2017

Отчет на Кмета на община Брацигово за изпълнение на Програмата за управление на Община Брацигово за втората година на мандат 2015 - 2019.

Докладва: Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№21

001-00-146

06.12.2017

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки.

Докладва: Цонка Кушлева - гл. експерт „ОП"

 

№22

001-00-147

06.12.2017

Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по действащия регулационен план на гр. Брацигово.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл. специалист „КР"

 

№23

001-00-148

06.12.2017

Съгласуване на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, м. „Просовето" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

Докладва: Иванка Кабакчиева - гл. специалист „КР"

 

№24

001-00-158

11.12.2017

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от имот с идентификатор 06207.3.306, м. „Грамадите" в землището на гр.Брацигово.

Докладва: Иванка Кабакчиева - гл. специалист „КР"

 

№25

001-00-151

07.12.2017

Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово.

Докладва: Анна Дамянова -  гл. специалист „ВоЕ и НС"

 

№26

001-00-152

07.12.2017

Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития, осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2018 година.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№27

001-00-153

07.12.2017

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год. във връзка със сливане на ДГ „Божура Фурнаджиева" и ДГ „Здравец" в ДГ „Здравец".

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№28

001-00-154

07.12.2017

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№29

001-00-155

08.12.2017

Промяна на поименния списък на обектите за  капиталово строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

30

001-00-157

11.12.2017

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на млатите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

31

001-00-156

08.12.2017

Освобождаване от такса битови отпадъци на нефункциониращи училища и детски градини.

Докладва: Петко Петков - Кмет на Община Брацигово

 

32

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик