Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

заседанието ще се проведе на 23.02.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

005-00-3-1

07.02.2018

Приемане отчет за работата на Участък - гр.Брацигово към  Районно Управление град Пещера за периода от 01.01.2017 г. до 30.12.2017 г.

Докладва:инсп. Живко Кръстинов - Полицейски инспектор в Участък - гр.Брацигово

 

№2

008-00-8

08.02.2018

Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№3

008-00-11

14.02.2018

Промяна в Решение №6 от 17.11.2015 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет град Брацигово

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№4

001-00-14

29.01.2018

Приемане Бюджета за 2018 година на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№5

001-00-25

08.02.2018

Изменение на Решение №268 от 28.02.2017 год. на Общински съвет

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№6

001-00-26

08.02.2018

Промяна на структурата на общинска администрация и звената към нея.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№7

001-00-15

07.02.2018

Отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от Общинската гора, безвъзмездно, на Иван Василев Тошков от гр. Брацигово за подмяна на част от изгорелия покрив на дома му, вследствие на възникнал пожар.

Докладва:Зенаида Глухчева  - гл.експерт „Земеделие, гори и води"

 

№8

001-00-22

07.02.2018

Даване на съгласие Кмета на община Брацигово, за провеждане на търгове с явно наддаване в обект №1, включващ отдели 176 „а" и 176 „б", включващ отдел176 „п" в общинска гора „Санджака", както и утвърждаване на тръжни документи за обект №1 и обект №2.

Докладва:Зенаида Глухчева  - гл.експерт „Земеделие, гори и води"

 

№9

001-00-16

07.02.2018

Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в общината и перспективите за подобряването им.

Докладва:Татяна Симонова - гл.експерт „Екология, здравеопазване и социални дейности"

 

№10

001-00-17

07.02.2018

Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Брацигово за 2017 год.

Докладва:Татяна Симонова - гл.експерт „Екология, здравеопазване и социални дейности"

 

№11

001-00-18

07.02.2018

Доклад за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за 2017 год.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№12

001-00-19

07.02.2018

Отчет за работата на  общинска администрация през 2017 год.

Докладва: Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№13

001-00-23

08.02.2018

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие през 2017 година в община Брацигово.

Докладва:Цонка Кушлева - гл. експерт „Обществени поръчки"

 

№14

001-00-21

07.02.2018

Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска собственост и Списък на имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2018 година.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№15

001-00-24

08.02.2018

Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№16

015-00-3

14.02.2018

Изменение на чл.18, ал.2 от Договор за възлагане на управлението на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово с  №40/29.03.2016 г.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на ПК по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№17

001-00-27

16.02.2018

Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот номер 453002, м. „Исака" по КВС на с.Исперихово, община Брацигово

Докладва: арх.Боряна Банева - гл. архитект на Община Брацигово

 

№18

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик