Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 29.06.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-38

12.06.2018

Приемане на годишни отчети за извършената дейност на кметовете на кметства от Община Брацигово.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№2

008-00-39

12.06.2018

Приемане на Наредба за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№3

001-00-72

12.06.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.770 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Оборище" №26А

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№4

001-00-73

12.06.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.768 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Оборище" №28

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№5

001-00-74

12.06.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.765 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Оборище" №30

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№6

001-00-84

20.06.2018

Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на ПИ с номер 453004, м. „Исака" по КВС на с.Исперихово, общ. Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№7

001-00-75

12.06.2018

Информация за изготвени, приети и реализирани проекти и усвоени средства от програмите на Европейските фондове.

Докладва:Цонка Кушлева - гл. експерт „Обществени поръчки"

 

№8

001-00-76

12.06.2018

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№9

001-00-77

12.06.2018

Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард" ООД в землищата на с.Козарско и с.Исперихово.

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№10

001-00-83

15.06.2018

Съгласие за изграждане на съоръжение за хора в неравностойно положение-рампа, обслужваща сградата на Община Брацигово и Банка ДСК.

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№11

001-00-79

12.06.2018

Отчет за изразходваните средства по видове разходи в изпълнение на приетата план -сметка за честването на 142 годишнина от Априлското въстание 1876 год.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№12

001-00-80

12.06.2018

Информация за очакваното изпълнение на собствените приходи от местни данъци и такси за 2018 г.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№13

001-00-85

21.06.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.028-001 „Работа" финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№14

 

Изказвания, питания и предложения от граждани. 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик