Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 26.01.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-2

09.01.2018

Създаване на временна комисия към Общински съвет град Брацигово.

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№2

001-00-1

09.01.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№3

001-00-4

10.01.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на млатите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№4

001-00-9

11.01.2018

Приемане на актуализирания план и отчет за капиталовите разходи за 2017 год. на община Брацигово.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№5

001-00-10

11.01.2018

Приемане на отчет за направените разходи за отбелязване на 125 години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от създаване на селищната система.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№6

001-00-2

10.01.2018

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за второто полугодие на 2017 год. и останали за изпълнение от първото полугодие.

Докладва: Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№7

001-00-3

10.01.2018

Даване на съгласие на община Брацигово да се предостави минерална вода от находище „Брацигово" по приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, разположено на територията на община Брацигово за срок от 25 години.

Докладва: Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№8

001-00-5

11.01.2018

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост  в община Брацигово през 2018 год.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№9

001-00-6

11.01.2018

Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община Брацигово включени в календара за 2018 година.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№10

001-00-7

11.01.2018

Приемане на Общински годишен план за младежта в община Брацигово за 2018 година.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№11

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик