Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 27.07.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-19

10.07.2018

Разглеждани и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от  01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.

инж.Веселина Дамова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

№2

015-00-20

10.07.2018

Закупуване на дълготраен материален актив -  Потопяема Шламова помпа за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово и за Пречиствателна станция с.Козарско.

инж.Веселина Дамова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

№3

008-00-49

09.07.2018

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите комисии за периода от 1 декември 2017 год. до 30 юни 2018 год. включително.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№4

008-00-50

12.07.2018

Приемане на Наредба за реда, начина и  условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Брацигово.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№5

001-00-90

10.07.2018

Предоставяне на проектен земеделски имот с №009224, с площ 6.000 дка. в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Бекови скали", на наследниците на Крум Тодоров Маргаров от село Равногор.

Докладва:Ангелина Калинова - мл.експерт „ЗГВ"

 

№6

001-00-91

10.07.2018

Предоставяне на проектен земеделски имот с №121121, с площ 1.293 дка. в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Конорника", на наследниците на Костадин Георгиев Кръстев от село Равногор.

Докладва: Ангелина Калинова - мл.експерт „ЗГВ"

 

№7

001-00-92

11.07.2018

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през първото и второто тримесечие на 2018 год.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№8

001-00-93

11.07.2018

Утвърждаване на маломерни и моломерно-слети паралелки и маломерни групи в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2018/2019 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

Докладва:Иванка Стефанова - гл.експерт „Образование и култура"

 

№9

001-00-94

11.07.2018

Информация за готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2018/2019 година.

Докладва:Иванка Стефанова - гл.експерт „Образование и култура"

 

№10

001-00-101

12.07.2018

Определяне на училище, включено в Списъка на средишните детски градини и училища на Република България определени от министерски съвет.

Докладва:Иванка Стефанова - гл.експерт „Образование и култура"

 

№11

001-00-95

11.07.2018

Съгласуване на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, м. „Просовето" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№12

001-00-96

12.07.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.51, УПИ ХХI-483, 481 и улица с о.т 165-166 по действащия регулационен план на с.Бяга.

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№13

001-00-102

12.07.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХIХ по действащия регулационен план на гр.Брацигово.

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№14

001-00-103

12.07.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII и УПИ - Зеленина в кв.2 по действащия регулационен план на с.Козарско.

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№15

001-00-104

12.07.2018

Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на имот с идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица" землище гр. Брацигово, община Брацигово и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот в УПИ „За жилищно строителство".

Докладва:арх.Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

№16

001-00-97

12.07.2018

Приемане на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Брацигово.

Докладва:Лили Дамянова - ст.спец „АО"

 

№17

001-00-98

12.07.2018

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2018 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2017 год.

Докладва:Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№18

001-00-99

12.07.2018

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2017 и отчета за състоянието на общинския дълг през 2017 г.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№19

001-00-100

12.07.2018

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2018 г. на Община Брацигово.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№20

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик