Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 28.09.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-22

11.09.2018

Продажба чрез търг с явно наддаване на собствения на „ИНФРАСТРОЙ" ЕООД, гр. Брацигово недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 06207.502.2014.1.2 по КККР на гр. Брацигово.

инж.Веселина Дамова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

№2

001-00-107

30.08.2018

Годишен отчет за работата на общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

Докладва:Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№3

001-00-108

10.09.2018

Приемане на отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово за периода от 01.01.2018 г. до 31.08.2018 г.

Докладва:Цонка Кушлева - гл.експерт„ОП"

 

№4

001-00-117

13.09.2018

Приемане на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Брацигово.

Докладва:Лили Дамянова - ст.спец „АО"

 

№5

001-00-109

10.09.2018

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.399 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Жребичко.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№6

001-00-114

11.09.2018

Отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на село Жребичко.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№7

001-00-118

13.09.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.1469 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Братя Попови" №20. 

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№8

001-00-119

13.09.2018

Отдаване под наем на сграда - сглобяема метална конструкция, находяща се в УПИ I-Младежки дом, в кв. 45 по плана на село Бяга - частна общинска собственост за търговска дейност - кафе-аператив.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№9

001-00-110

11.09.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най - нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г." , Бюджетна линия 2014 BGO5FMOP001-03.02.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№10

001-00-111

11.09.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№11

001-00-112

11.09.2018

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2018 год.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№12

001-00-120

13.09.2018

Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за първото полугодие на 2018 год.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител на Община Брацигово

 

№13

001-00-113

11.09.2018

Прехвърляне собствеността на язовири - публична общинска собственост, безвъзмездно на държавата.

Докладва:Димитър Димитров - мл.експерт ОМП и ЗН"

 

№14

001-00-115

11.09.2018

Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските градини на територията на община Брацигово.

Докладва:Иванка Стефанова -гл.експерт „Образование и култура"

 

№15

001-00-116

11.09.2018

Утвърждаване на маломерни и моломерно-слети паралелки и маломерни групи в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2018/2019 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

Докладва: Иванка Стефанова -гл.експерт „Образование и култура"

 

№16

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик