Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

  

 

 


 

                                                  

                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А             

Съобщаваме Ви, че на основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание

на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе

 на 25.09.2020 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата

 на „Младежки дом" гр.Брацигово

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-64

10.09.2020г.

Избор на Управител на „Инфрастрой" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Брацигово, ул. „Васил Петлешков" №33.

Докладва:Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

№2

001-00-134

02.09.2020г.

Отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., находящо се в имот пл. № 318 в кв.40 по действащия регулационен план на село Равногор, Община Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№3

001-00-135

02.09.2020г.

Продажба на УПИ ХVІІІ-63 в кв. 3 , УПИ ХІХ -63 в кв. 3, УПИ ХХ- 63 в кв. 3 и УПИ ХХІV-63 в кв. 3 по регулационния план на село Козарско, чрез провеждане на публичен търг с явно надаване.

Докладва: Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№4

001-00-136

02.09.2020г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 37705.55.2 по КККР на с.Козарско, местност „Каменица", чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.                    

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№5

001-00-144

08.09.2020г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.502.253 по КККР на град Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва: Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№6

001-00-153

10.09.2020г.

Приемане на Наредба за управление и разпореждане  с общински спортни обекти в Община Брацигово.

Докладва: Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№7

001-00-143

08.09.2020г.

Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на   Община Брацигово.

Докладва: Милица Георгиева-Петкова- експерт „МДТ"

№8

001-00-149

09.09.2020г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

Докладва: Милица Георгиева-Петкова- експерт „МДТ"

№9

001-00-150

09.09.2020г.

Приемане на Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

№10

001-00-148

09.09.2020г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.20, УПИ XXIV-Дърводелска работилница и улица с о.т. 616-620 по РП на гр.Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

№11

001-00-154

10.09.2020г.

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща мрежа в землище с.Козарско, през с.Бяга до гр.Брацигово, Община Брацигово".

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

№12

001-00-155

10.09.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07586.186.843 и ПИ с идентификатор 07586.189.890, м. „Брациговски път" по кадастралната карта на с.Бяга, собственост на М. П.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

№13

001-00-137

03.09.2020г.

 

Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за първото полугодие на 2020 г.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

№14

001-00-138

03.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 1400 лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

№15

001-00-139

03.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, в размер на 3010 лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

№16

001-00-140

03.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 4020 лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

№17

001-00-145

08.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.101-0160-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3".

Докладва:инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

№18

001-00-146

08.09.2020г.

 

Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната по проект BG05M9ОP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Докладва:Ангелина Калинова-Младши експерт ЗГВ

№19

001-00-152

08.09.2020г.

 

Удължаване на изпълнението на Договор по проект BG05M9ОP001-2.018-0030„Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Докладва:Ангелина Калинова-Младши експерт ЗГВ

20

001-00-141

08.09.2020г.

Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските градини на територията на Община Брацигово.

Докладва:Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

21

001-00-151

10.09.2020г.

Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2020/2021 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

Докладва:Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

22

001-00-142

08.09.2020г.

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в Община Брацигово.

Докладва: Гергана Велева - Младши експерт „Обществени поръчки"

23

001-00-147

09.09.2020г.

Приемане на информация за работата на общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

Докладва: Йордан Павлов - Секретар на Община Брацигово

24

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

С уважение,

инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик