Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 год.

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

18.04.2018г. /сряда/ от 13.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

19.04.2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

19.04.2018 г. /четвъртък/от 13.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-8

12.04.25018

Допълнение на щатното разписание на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово.

№2

001-00-43

11.04.25018

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2017 год. и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2018 год.

№3

001-00-44

11.04.25018

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2019 год.

№4

001-00-45

11.04.25018

Промяна на административен адрес на социална услуга „Наблюдавано жилище" към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" град Брацигово.

№5

001-00-46

12.04.25018

Промяна на капацитета на „Наблюдавано жилище" гр. Брацигово за лица от 18 до 25 год. без увреждания от 7 на 6 потребителя.

№6

001-00-47

12.04.25018

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.5.276 по КККР на град Брацигово, м. „Гермите".

№7

001-00-48

12.04.25018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.328 по КККР на град Брацигово, бул. „Освободители" №33.

№8

001-00-49

12.04.25018

Закупуване на обособен обект с идентификатор 06207.502.335.1.4 по КККР на град Брацигово от Банка ДСК ЕАД.               

№9

001-00-50

12.04.25018

Изменение и допълнение на чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.

№10

001-00-51

12.04.25018

Съгласуване на схема за поставяне на рекламно-информационен елемент:"Билборд" - 1 брой 4/3 метра и конструкция за поставяне на рекламни пана" в имот номер 000640 /Стадион/ по КВС на с. Бяга.

№11

001-00-52

12.04.25018

Отчет за поддържане на пътната мрежа в общината при зимни условия сезон 2017-2018 година.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик