Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 год.

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

17.01.2018г. /сряда/

от 09.00 ч.

 

Териториално развитие, комуникации и околна среда

18.01.2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.

 

Законност и обществен ред

18.01.2018 г. /четвъртък/

от 13.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-2

09.01.2018

Създаване на временна комисия към Общински съвет град Брацигово.

№2

001-00-1

09.01.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

№3

001-00-4

10.01.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на млатите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

№4

001-00-9

11.01.2018

Приемане на актуализирания план и отчет за капиталовите разходи за 2017 год. на община Брацигово.

№5

001-00-10

11.01.2018

Приемане на отчет за направените разходи за отбелязване на 125 години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от създаване на селищната система.

№6

001-00-2

10.01.2018

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за второто полугодие на 2017 год. и останали за изпълнение от първото полугодие.

№7

001-00-3

10.01.2018

Даване на съгласие на община Брацигово да се предостави минерална вода от находище „Брацигово" по приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, разположено на територията на община Брацигово за срок от 25 години.

№8

001-00-5

11.01.2018

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост  в община Брацигово през 2018 год.

№9

001-00-6

11.01.2018

Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община Брацигово включени в календара за 2018 година.

№10

001-00-7

11.01.2018

Приемане на Общински годишен план за младежта в община Брацигово за 2018 година.

№11

001-00-8

11.01.2018

Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.14, кв.15 и улица с о.т. 19-26 а, по действащия регулационен план на с.Жребичко, община Брацигово.

Заседанието на Общинския съвет

ще се проведе на 26.01.2018 год. /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик