Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018 год.

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

20.06.2018г. / сряда / от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

21.06.2018 г. /четвъртък / от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

21.06.2018 г. / четвъртък / от 13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-38

12.06.2018

Приемане на годишни отчети за извършената дейност на кметовете на кметства от Община Брацигово.

№2

008-00-39

12.06.2018

Приемане на Наредба за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост.

№3

001-00-72

12.06.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.770 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Оборище" №26А

№4

001-00-73

12.06.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.768 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Оборище" №28

№5

001-00-74

12.06.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.765 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Оборище" №30

№6

001-00-75

12.06.2018

Информация за изготвени, приети и реализирани проекти и усвоени средства от програмите на Европейските фондове.

№7

001-00-76

12.06.2018

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

№8

001-00-77

12.06.2018

Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард" ООД в землищата на с.Козарско и с.Исперихово.

№9

001-00-78

12.06.2018

Съгласуване на искане за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с номер 453001 и ПИ с номер 453004, м. „Исака" по КВС на с.Исперихово, община Брацигово по искане на Стоян Димитров Вълков.

№10

001-00-79

12.06.2018

Отчет за изразходваните средства по видове разходи в изпълнение на приетата план -сметка за честването на 142 годишнина от Априлското въстание 1876 год.

№11

001-00-80

12.06.2018

Информация за очакваното изпълнение на собствените приходи от местни данъци и такси за 2018 г.

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик