Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

19.09.2018г. /сряда/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

20.09.2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

20.09.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-22

11.09.2018

Продажба чрез търг с явно наддаване на собствения на „ИНФРАСТРОЙ" ЕООД, гр. Брацигово недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 06207.502.2014.1.2 по КККР на гр. Брацигово.

№2

001-00-107

30.08.2018

Годишен отчет за работата на общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

№3

001-00-108

10.09.2018

Годишен отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово.

№4

001-00-117

13.09.2018

Приемане на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Брацигово.

№5

001-00-109

10.09.2018

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.399 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Жребичко.

№6

001-00-114

11.09.2018

Отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на село Жребичко.

№7

001-00-118

13.09.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.1469 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Братя Попови" №20. 

№8

001-00-119

13.09.2018

Отдаване под наем на сграда - сглобяема метална конструкция, находяща се в УПИ I-Младежки дом, в кв. 45 по плана на село Бяга - частна общинска собственост за търговска дейност - кафе-аператив.

№9

001-00-110

11.09.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най - нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г." , Бюджетна линия 2014 BGO5FMOP001-03.02.

№10

001-00-111

11.09.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

№11

001-00-112

11.09.2018

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2018 год.

№12

001-00-120

13.09.2018

Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за първото полугодие на 2018 год.

№13

001-00-113

11.09.2018

Промяна от публична общинска собственост в държавна собственост на язовири намиращи се на територията на община Брацигово.

№14

001-00-115

11.09.2018

Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските градини на територията на община Брацигово.

№15

001-00-116

11.09.2018

Утвърждаване на маломерни и моломерно-слети паралелки и маломерни групи в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2018/2019 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик