Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

20.11.2018г. /вторник/ от

09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

22.11.2018 г. /четвъртък/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

22.11.2018 г. /четвъртъка/ от 13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-132

07.11.2018

Информация за работата по програмите за временна заетост за 2018 година и перспективи за 2019 година.

№2

001-00-151

08.11.2018

Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от общинска гора „Санджака" през 2019 година по дървестни видове, видове сечи и обем.

№3

001-00-135

14.11.2018

Предоставяне на проектен имот с №026383, с площ 1,099 дка., в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Мизария", на наследниците на Трендафил Христов Кукуринов от село Равногор.

№4

001-00-134

14.11.2018

Информация за готовността по поддържане на Общинската пътна мрежа зимен сезон 2018-2019 година.

№5

001-00-136

14.11.2018

Освобождаване от заплащане на такса смет Басейнова дирекция - „Източнобеломорски район" за поземлени имоти с идентификатори 06207.503.121 и 06207.503.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово.

№6

001-00-137

14.11.2018

Годишна програма за културните събития осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2019 година.

№7

001-00-138

14.11.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

№8

001-00-139

14.11.2018

Годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово.

№9

008-00-76

15.11.2018

Закриване на временна комисия към Общински съвет Брацигово създадена с Решение №412 от 26.01.2018 год., прието с Протокол №28.

№10

001-00-140

15.11.2018

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ XII-513 и XIII-513 в кв.86 по регулационния план на град Брацигово по искане на Кузман Василев Търпоманов.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик