Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

20.01.2021 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

21.01.2021 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

21.01.2021 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

  015-00-6

12.01.2021 г.

Даване на съгласие за бракуване на Булдозер ДТ 75, собственост на "Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово.

 

2

  001-00-7

11.01.2021 г.

Отчет на Кмета на Община Брацигово за изпълнение на актовете на Общински съвет за второто полугодие и останали за изпълнение от първото полугодие на 2020 год.

 

3

 001-00-10

12.01.2021 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Брацигово за 2021 година.

 

4

 001-00-12

13.01.2021 г.

Определяне на недвижими имоти, публична общинска собственост и недвижими имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2021 година.

 

5

001-00-14

14.01.2021 г.

Изменение на Решение 40 от 30.01.2020 г. на ОбС гр. Брацигово.

 

6

  001-00-6

11.01.2021 г.

Отмяна на точка 4 от Решение №217,  взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 23.12.2020 год. с Протокол №18.

 

 

7

 

 001-00-11

13.01.2021 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка по проект BGО5M90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

8

  001-00-5

11.01.2021 г.

Създаване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност.

 

 

9

001-00-13

14.01.2021 г.

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Брацигово с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OР001-6.002 „Патронажна грижа +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

10

  001-00-2

08.01.2021 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0160-С02 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3".

 

 

11

  001-00-3

11.01.2021 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 6, УПИ I - За индивидуален Вилен комплекс, част от кв.7, УПИ  I-индивидуално комплексно вилно строителство и улица с о.т. 148-150 по плана на летовище "Васил Петлешков", Община Брацигово.

 

12

  001-00-4

11.01.2021 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр. Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр. Брацигово/.

 

13

  001-00-8

12.01.2021 г.

Разглеждане на информация за културните събития и прояви в Община Брацигово, включени в календара за 2021 година.

 

14

  001-00-9

12.01.2021 г.

Приемане на Общински план за младежта в Община Брацигово за 2021 година.

 

 

Заседанието на Общинския съвет ще се

проведе на 29.01.2021 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

                         инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

                        Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик