Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

                   

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

16.09.2020 г. /сряда/

от 09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

17.09.2020 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.

Законност и обществен ред

17.09.2020 г. /четвъртък/ от 13:00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-64

10.09.2020г.

Избор на Управител на „Инфрастрой" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Брацигово, ул. „Васил Петлешков" №33.

№2

001-00-134

02.09.2020г.

Отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., находящо се в имот пл. № 318 в кв.40 по действащия регулационен плана на село Равногор, община Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

№3

001-00-135

02.09.2020г.

Продажба на УПИ ХVІІІ-63 в кв. 3 , УПИ ХІХ -63 в кв. 3, УПИ ХХ- 63 в кв. 3 и УПИ ХХІV-63 в кв. 3 по регулационния план на село Козарско, чрез провеждане на публичен търг с явно надаване.          

№4

001-00-136

02.09.2020г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 37705.55.2 по КККР на с.Козарско, местност „Каменица", чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.                  

                 

№5

001-00-144

08.09.2020г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.502.253 по КККР на град Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

№6

001-00-153

10.09.2020г.

Приемане на Наредба за управление и разпореждане  с общински спортни обекти в Община Брацигово.

№7

001-00-143

08.09.2020г.

Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци, които постъпват в Община Брацигово.

№8

001-00-149

09.09.2020г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

 

№9

001-00-150

09.09.2020г.

Приемане на Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово.

№10

001-00-148

09.09.2020г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.20, УПИ XXIV-Дърводелска работилница и улица с о.т 616-620 по РП на гр.Брацигово.

 

№11

001-00-154

10.09.2020г.

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща мрежа в землище с.Козарско, през с.Бяга до гр.Брацигово, Община Брацигово".

 

№12

001-00-155

10.09.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07586.186.843 и ПИ с идентификатор 07586.189.890, м. „Брациговски път" по кадастралната карта на с.Бяга, собственост на Маргарита Ангелова Павлова.

 

№13

001-00-137

03.09.2020г.

 

Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за първото полугодие на 2020 г.

№14

001-00-138

03.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд в размер на 1400 лв.

 

№15

001-00-139

03.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост в размер на 3010 лв.

 

№16

001-00-140

03.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 4020 лв.

 

№17

001-00-145

08.09.2020г.

 

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.101-0160-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3".

 

№18

001-00-146

08.09.2020г.

 

Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната по проект BG05M9ОP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

№19

001-00-152

08.09.2020г.

 

Удължаване на изпълнението на Договор по проект BG05M9ОP001-2.018-0030„Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

20

001-00-141

08.09.2020г.

Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските градини на територията на община Брацигово.

21

001-00-151

10.09.2020г.

Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2020/2021 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

 

22

001-00-142

08.09.2020г.

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово.

23

001-00-147

09.09.2020г.

Приемане на информация за работата на общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

№24

002-00-20

10.09.2020г.

Разглеждане на писмена молба от Атанас Крумов Ботев за удължаване срока на отстъпено право на строеж за изграждане на вилна сграда в летовище „Васил Петлешков".

 

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

на 25.09.2020 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

 инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА, /п/

Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик