Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 год.

Постоянна комисия по:


Дата и час на заседание:

Икономика и финанси, образование, култура и здравеопазване

18.10.2017г. /сряда / от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

19.10.2017 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

19.10.2017 г. /четвъртък/ от 13.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-11

11.10.2017

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год.

№2

015-00-12

11.10.2017

Одобряване застраховател за сключване на застраховка на недвижимото имущество  собственост на  „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово.

№3

001-00-118

10.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Брацигово" на Владимир Христов Партъчев.

№4

001-00-119

10.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Брацигово" на проф.арх. Пею Николов Бербенлиев.

№5

001-00-128

12.10.2017

Годишен отчет за спортната дейност в общината, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.

№6

008-00-60

11.10.2017

Отмяна на Решение №350/29.09.2017 год. на Общински съвет град Брацигово прието с  Протокол № 24.

№7

001-00-121

11.10.2017

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

№8

001-00-122

11.10.2017

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.

№9

001-00-124

12.10.2017

Изменение и допълнение на списък на пътуващите служители имащи право на 80 % транспортни разходи от местоживеене до месторабота /Приложение 7 към Решение №266/28.02.2017 г./

№10

001-00-128

13.10.2017

Приемане на план-сметка за необходимите средства за отбелязване на 125 години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от създаване на селищната система.

№11

001-00-123

12.10.2017

Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

№12

001-00-125

12.10.2017

Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общинска гора „Санджака" през 2018 година по дървесни видове, видове сечи и обем.

№13

001-00-126

12.10.2017

Информация за изпълнение на договорни отношения по действащи към 01.10.2017 г.  договори за наем на общинско имущество на територията на община Брацигово.

№14

001-00-127

12.10.2017

Отмяна на Решение №210/28.10.2016 год. на Общински съвет град Брацигово.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик