Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

18.03.2020 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

19.03.2020 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

19.03.2020 г. /четвъртък/ от  13:00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-24

11.03.2020

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за 2019 година.

№2

015-00-25

11.03.2020

Закупуване на дълготраен материален актив- Волтманов Водомер DN 200 за измерване количеството вода от тръбни кладенци №1, 3 и 5 на град Брацигово.

№3

001-00-32

06.03.2020

Отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 06207.501.60.1.1 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на град Брацигово, с административен адрес град Брацигово, ул."Христо Смирненски" №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

№4

001-00-33

06.03.2020

Отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 06207.501.60.1.3 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на град Брацигово, с административен адрес град Брацигово, ул."Христо Смирненски" №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

№5

001-00-34

06.03.2020

Отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.8 по КККР на гр.Брацигово, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191 по КККР на град Брацигово с административен адрес град Брацигово, ул."Христо Гюлеметов" №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

№6

001-00-50

12.03.2020

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2021 год.

№7

001-00-42

11.03.2020

Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Брацигово за 2019г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

№8

001-00-43

11.03.2020

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2019г.

№9

001-00-48

12.03.2020

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 144-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски възстаннически пункт.

№10

001-00-53

12.03.2020

Приемане на бюджетната прогноза на Община Брацигово за периода 2021-2023 год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

№11

001-00-44

11.03.2020

Отчет за работата на читалищата от община Брацигово през 2019 година.

№12

001-00-47

12.03.2020

Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

№13

001-00-51

12.03.2020

Участие на Община Брацигово на общо събрание на Организация за управление на Туристически район „Родопи".

№14

001-00-37

10.03.2020

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост- представляващ 1 кв.м. тротоарна площ- част от имот с идентификатор 06207.502.9529 по КК на гр.Брацигово.

№15

001-00-39

10.03.2020

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 32888.132.3, м."Перето" по кадастрална карта на с.Исперихово, общ.Брацигово, собственост на Анелия Михайлова Георгиева.

№16

001-00-40

10.03.2020

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.714, Стопански двор в землището на с.Равногор, общ.Брацигово, собственост на н-ци Иван Ангелов Узунов и н-ци Асен Петров Щърбев.

№17

001-00-41

10.03.2020

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 06207.5.1, м."Бараката-Умишка" по кадастрална карта на гр.Брацигово, собственост на Веселин Георгиев Давчев.

№18

001-00-45

12.03.2020

Допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за частично изменение на УПИ XV-„ЖСК и магазин", XVI-1779,1790, XVII-1790, XVIII-1779 „търговия и услуги" и ХХ-1779 „трафопост", с цел обособяването на УПИ XV-1842 „жилищно строителство", УПИ XVI-1843 „жилищно строителство", УПИ XVII-1843,1844 „жилищно строителство", УПИ XVIII-1846 „жилищно строителство" и ХХ-1845 „трафопост", както и улица тупик с осови точки 613а и 613б, кв.120 по регулационен план на гр.Брацигово.

№19

001-00-46

12.03.2020

Допускане за изработване на промяна ОУП на гр.Брацигово и ПУП-ПРЗ за частично изменение на УПИ XXXI-„Зеленина", с цел обособяване на УПИ XXXI-1891 „жилищно строителство, ботаническа градина" в кв.111 по регулационен план на гр.Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП-а е Зп (терени за градски скверове, градини и озеленяване), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.).

№20

001-00-49

12.03.2020

Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на сондаж №5 от Находище за минерална вода „Брацигово" в гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

№21

001-00-52

12.03.2020

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2019 година в община Брацигово.

№22

001-00-35

09.03.2020

Писмена жалба от граждани на община Брацигово, обл.Пазарджик, живеещи в гр.Брацигово, ул."Панагюрище" /Новият квартал/.

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик