Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

23.10.2018г. /вторник/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

24.10.2018 г. /сряда/ от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

24.10.2018 г. /сряда/ от 13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-24

15.10.2018

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2018 год. до 30.09.2018 год.

№2

015-00-25

15.10.2018

Закупуване на дълготраен материален актив -  Каналопочистваща машина РОТЕНБЕРГЕР R 600 за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово.

№3

015-00-26

15.10.2018

Закупуване на дълготраен материален актив -  Електромагнитна сонда - разходомер за вход населено място за измерване на водното количество и налягане и запис база данни на всеки 15 минути за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово.

№4

001-00-122

10.10.2018

Възстановяване на паметна плоча на репресираните равногорци по време на комунистическия режим в имот публична общинска собственост, представляващ УПИ IV-Читалище, кв.38 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово.

№5

001-00-123

16.10.2018

Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

№6

001-00-124

16.10.2018

Информация за изпълнение на договорните отношения по действащите към 01.10.2018 год. договори за наем на общинско имущество на територията на община Брацигово.

№7

001-00-125

16.10.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.319 по КК и КР на град Брацигово, ул. „Черешово топче" №45 А.

№8

001-00-126

16.10.2018

Продажба на недвижим имот с номер 453004 в землището на село Исперихово, местност „Исака".

№9

001-00-127

16.10.2018

Продажба на недвижим имот с номер 002170 в землището на село Розово, местност „Юнтала".

№10

001-00-129

17.10.2018

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 06207.2.6 и 06207.1.515 по КК и КР на град Брацигово.

№11

001-00-130

17.10.2018

Годишен отчет за спортната дейност в общината, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.

№12

001-00-131

17.10.2018

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2018 г. на Община Брацигово.

№13

015-00-27

18.10.2018

Определяне на  лице, което ще приема, съхранява, обработва данни от декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал.1, т.5, унищожава  информационните носители, въвежда и обработва  данни в регистъра, публикува  информация в него, както и резервен член на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет град Брацигово.

№14

015-00-28

18.10.2018

Приемане на Вътрешни правила по чл. 10 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик