Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект за Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово.

 

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 09.07.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие със ЗОС и ЗПП

 

Със справката може да се запознаете тук

С протокола може да се запознаете тук

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Брацигово

 

Със справката може да се запознаете тук

С протокола може да се запознаете тук

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.06.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.05.2020г.

Уведомление на основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове 

 Справка за постъпили предложения по реда на чл.26, ал.5 от ЗНА

 Уведомление  за изменение на Наредбата и Тарифата

 Мотиви за изм. и доп. на Наредбата в съответствие със ЗОС и ЗПП

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

 

Протокол от обществено обсъждане

С поканата може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 27.12.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

13.01.2020г. - Протокол от обществено обсъждане

13.01.2020г. - Списък на присъстващите на обществено обсъждане 

С протокол от Временна комисия тук

С мотивите може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 11.12.2019г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Брацигово за мандат 2019 г. - 2023 г.

 

03.01.2020г. - Протокол от обществено обсъждане

С поканата може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 02.12.2019г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проекта на НАРЕДБА за специфични изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово


03.09.2019г. Протокол за провеждане на обществено обсъждане

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук. 

С мотивите може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 31.07.2019г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проекта на НАРЕДБА за специфични изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово


08.07.2019г - Протокол за провеждане на обществено обсъждане на Проект на Наредба за специфичните изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 07.06.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на  Община Брацигово.

 

10.06.2019г-Протокол от обществено обсъждане.

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 07.05.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред,поддържане на чистотата, тревната и декоративната растителност, полските имоти, горите и общинското имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз"

Протокол от обществено обсъждане 10.06.2019г.

С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.05.2019г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

Тарифата за изменение на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи в Община Брацигово

 

 Протокол за провеждане на обществено обсъждане

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик