Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-285/27.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

27-04-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-285/27.04.2021г.

 

На основание чл. 124а ал.2  от ЗУТРешение VI

От Протокол №3/04.03.2021г. на ОбЕСУТ и Решение №280/26.03.2021г.

на Общински съвет гр.Брацигово

          

 Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.3, УПИ XХI-1472 по РП на гр.Брацигово / имот с идентификатор 06207.503.14 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно приложената скица-предложение.  

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

 

КМЕТ:                      

 /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик