Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-279/26.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

26-04-2021

З А П О В Е Д: 

РД-279/26.04.2021г.

 

На основание чл. 124а ал.2  от ЗУТРешение II

От Протокол №4/07.04.2021г. на ОбЕСУТ 

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  УПИ I-35 /имот с идентификатор 06207.5.28/ и УПИ IV-1, За жилищно строителство /имот с идентификатор 06207.5.1/, м."Бараката- Умишка" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово   по означенията върху  приложената скица-проект.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни


КМЕТ:                

 /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик