Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-278/26.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

26-04-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-278/26.04.2021г.

 

На основание чл. 124а ал.2  от ЗУТРешение I

От Протокол №4/07.04.2021г. на ОбЕСУТ 

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.2, УПИ XII-105 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово съгласно приложената скица-предложение.  

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

      КМЕТ:                   /Н.Казакова/

     

КМЕТ:                 

/Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик