Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III- 505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор

 

12-02-2021

ДО

Н-ЦИ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

 

ДИДА СЛАВОВА УЗУНОВА - гр.Стамболийски, ул. „Райко Даскалов" № 81А, 

ЙОРДАН ТОДОРОВ УЗУНОВ - гр.Стамболийски, ул. „Райко Даскалов" № 81А,

СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА - гр.Асеновград, Ж.К. «Изток» №11, вх.В

 

Н-ЦИ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЗЛАТАНОВ

НИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА - гр.Стамболийски, ул. «Васил Левски» №44

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III- 505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, с който се предвижда за сметка на горецитираните имоти да се обединят в едно УПИ  - УПИ III - 505, жилищно застрояване, по искане на „МОНОЛИТСТРОЙ" ЕООД.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик