Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-45/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение I

 

14-01-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-45/14.01.2021г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение I

От Протокол №1/12.01.2021г. на ОбЕСУТ 


      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.96, УПИ X-180, Търговия и услуги по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.233 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

     

КМЕТ:                      

 /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик