Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-39/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение IХ

 

14-01-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-39/12.01.2021г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение Х

От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и Решение №208 от

Протокол № 17/27.11.2020г. на ОС Брацигово

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.5, УПИ I-За обществено хранене, УПИ II-Магазин и  УПИ III-Озеленяване по плана на л-ще "Розовски вриз", общ.Брацигово  съгласно  приложената скица предложение.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

     

КМЕТ:                   

/Н.Казакова/

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик