Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение, че със заповед № РД-446/31.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето“

 

01-09-2020

ДО

АСЕН  АНДОНОВ  АСЕНОВ

ЙОРДАНКА  АНГЕЛОВА  АСЕНОВА

ЗАПРЯН  ИВАНОВ ИЛИЕВ

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-446/31.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето" по плана на гр.Брацигово, който е с отреждане за жилищно застрояване с малка височина и плътност. С проекта се запазва начина на застрояване - свободно като се повдига и запазва съществуващата жилищна сграда с възможност за пристрояване и надстрояване, по искане на Димитрия Петрова Асенова и Запрянка Василева Ковачева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик