Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: №РД-422#1/13.08.2020г. На основание чл. 124 от ЗУТ, Решение VIII

 

13-08-2020

З А П О В Е Д:

 

РД-422#1/13.08.2020г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение VIII

От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.5, ПИ № 119 по РП на с.Жребичко /имот с идентификатор 29522.501.76 по КККР на с.Жребичко/, общ.Брацигово съгласно приложената скица-проект. Да се съгласува с НИНКН.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик