Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: №РД-273/19.05.2020г. На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение III От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

 

19-05-2020

З А П О В Е Д: 

РД-273/19.05.2020г.

 

На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение III

От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

          

Да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07586.638.739, м. „Герена" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, с цел обособяване на УПИ I-739 за производствена дейност и дърводелска работилница съгласно приложената скица предложение.Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик