Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение относно РЕШЕНИЕ № 646/25.04.2019г.

 

15-05-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РЕШЕНИЕ № 646

от 25.04.2019г.

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  т.11 и във връзка с ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И :

 

1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м."Герчовица" по Кадастралната карта на гр.Брацигово и двата имота с НТП - нива и обща площ 2681 кв.м, с който  се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ IV-3.197,198, Жилищно строителство, съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание за изработване на ПУП.

2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик