Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

17-04-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 019603, 019668 и 019605 /от които си образува УПИ  ХLVIII-Обществено обслужване, ваканционен комплекс,хотел/ по плана на бивш стопански двор на с.Равногор, общ. Брацигово.

            Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

Информацията за инвестиционното предложение може да видите тук.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик