Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред

 

12-01-2018

ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Смяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м."Грамадите" по кадастрална карта на гр.Брацигово за площадка за временно съхранение на отпадъци".

         Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

 

Уведомление за инвестиционното предложение може да видите ТУК!

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик