Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена Виза за проектиране на селскостопанска постройка-навес за отоплителни материали в УПИ VIII-1147 в кв.74 по РП на гр.Брацигово

 

22-12-2017
ДО

Н-ЦИ АНТОН КРЪСТЕВ ГЮЛЕМЕТОВ/ за  Ваш имот с идентификатор 06207.502.1147 / УПИ VII-553 в кв.74 по РП на гр.Брацигово. /

КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ - гр.Брацигово, 

ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ- гр.Пловдив, 

АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ - гр.Пловдив, 

ВЕЛИКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА- гр.Брацигов,

МАРИЙКА БОГОСЛОВОВА МИЦОВА-гр.Варна,

ГАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЦОВА-гр.Варна,

ФИНА ДИМИТРОВА ФИЛЕВА- гр.Пещера, 

АНГЕЛ НИКОЛОВ ФИЛЕВ-гр.София

РУМЯНА НИКОЛАЕВА ФИЛЕВА- гр.Пещера, 

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ -- гр.Пловдив, 

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ- гр.Пловдив,  

АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ ПОПОВ-- гр.Пловдив, 

АНТОН КРЪСТЕВ ПОПОВ- гр.Пловдив,

СТЕФАН АНДОНОВ ПОПОВ- гр.Пловдив,

АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ПОПОВ- гр.Пловдив,

ПАВЛИНА СИМЕОНОВА КИРЯКЕВА-гр.Пещера,

РЕНИ ПЕТРОВА КОРМУШЕВА- гр. Пазарджик,

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КИРЯКЕВА-гр.Пещера,

МАРГАРИТА КОСТОВА НИКОЛОВА- гр.Пещера,

АНДОН ГЕОРГИЕВ ЮНАКОВ - гр.Пещера,

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА- гр.Пещера,

ДАНАИЛ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ- гр.Бургас,

КИРИЛ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ- гр.Пловдив,

ТОДОРКА КАМЕНОВА ГЮЛЕМЕТОВА- гр.София,

ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГЮЛЕМЕТОВА- гр.София,

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ГЮЛЕМЕТОВА-МЛАДЕНОВА гр.София

КРЪСТЮ АНДОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ- Без други данни

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.140,ал.3 от ЗУТ

Съобщаваме Ви, че е издадена от гл.архитект на община Брацигово  Виза за проектиране на селскостопанска постройка-навес за отоплителни материали в УПИ VIII-1147 в кв.74 по РП на гр.Брацигово, съгласно чл.46 и чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ по заявление от Стоян Николаев Буров.

      Визата за проектиране се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Възражения се приемат по реда на чл.215, ал.4  от  ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик