Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

 

18-12-2017

 

ДО

ГЕОРГИ  ИВАНОВ  ГЕОРГИЕВ-С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ V-461,кв.44

ИВАН  НИКОЛОВ  КАРАИВАНОВ - С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ VI-460,кв.44

Н-ЦИ  СТОИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ - С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ VI-452,кв.43

СТОЯН  ДИМИТРОВ  АНТОНОВ - С. ИСПЕРИХОВО -VII-471,кв.49

ЯНКО НАНЕВ ИЛИЕВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ VIII-472,кв.49

МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ II-501,кв.51

Н-ЦИ  ИВАН ХРИСТОВ  ВЕЛИЧКОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ III-500,кв.51

Н-ЦИ  ИВАН КОСТАДИНОВ ТРЪНГОЛОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ IV-499,кв.51

Н-ЦИ  БОРИС ДИМОВ ДЕМИРОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ V-498,кв.51

ИЛИЯ РУЖДИЕВ ЗАРТОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ IV-497,кв.51

ЙОСИП ИВАНОВ ТРЪНГАЛОВСКИ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ VII -496,кв.51

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за  сметка на  двата  имота  се  обособява  един  нов  УПИ                       ХX-530,Овцеферма и склад.

Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.

Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик