Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ

 

13-12-2017

 ЗАПОВЕД

№РД-570/13.12.2017 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация и извършена проверка и Протокол от 20.10.2017 и Протокол от 06.12.2017г на комисия съставена с моя Заповед №РД-473/13.10.2017 г

 Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъдат заличени следните адресни регистрации в с. Исперихово, община Брацигово, както следва:

 1. с.Исперихово ул." ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА"№36 -  адресна регистрация по постоянен адрес на лицата:
 • ...   ЗЛАТАН  ВАСИЛЕВ  АТАНАСОВ
 • ...  ВАСИЛКА  ИВАНОВА  АТАНАСОВА
 • ...  ГЕОРГИ  ВАСИЛЕВ  АТАНАСОВ 
 • ...  ДЕСИСЛАВА  ГЕОРГИЕВА  АТАНАСОВА 
 • ...   ФИЛИП  ГЕОРГИЕВ  АТАНАСОВ 

 2        с.Исперихово ул."ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА"№ 6 - адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата:

 • ...   САБРИНА  ЗАПРЯНОВА  ДЕМИРЕВА 
 • ...   ЯНКО  ЗОРКОВ  ГЕОРГИЕВ
 • ...   КАРАМФИЛКА  ЙОРДАНОВА  ЙОРДАНОВА 
 • ... СТЕФАН     НИКОЛОВ     ГЕОРГИЕВ 
 • ...  СТОЯНКА  ЦВЕТАНОВА  ГЕОРГИЕВА
 • ...   РАДОСЛАВ  НИКОЛОВ  ГЕОРГИЕВ 

 Заповедта се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

 

ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

Кмет на община Брацигово

                                                                                                                 

Съгласувал: /п/

Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик