Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • КОНКУРС ЗА ЕКИП МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

  10-08-2017

  КОНКУРС ЗА ЕКИП

  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

   

  Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Брацигово - Кричим обявява конкурс за следните позиции:

  1.                Изпълнителен директор - 1 бройка на пълно работно време.

  Ø    Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
  -    професионален стаж най-малко 5 години;
  -    управленски опит над 2 години;
  -    опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 (сто) хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;
  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.

  2.    Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - 1 бройка на пълно работно време.

  Ø    Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
  -    професионален стаж най-малко 2 години;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР- предимство;
  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.

  3.    Счетоводител -1 бройка на пълно работно време.

  Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    да покрива критериите на чл.18 от Закона за счетоводството за съставителите на ГФО;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;

  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.

  Ø Технически асистент - 1 бройка на пълно работно време.

  Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
  -    професионален стаж най-малко 2 години;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР- предимство;
  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.  Изборът на кандидатите ще извърши по документи и с интервю. С одобрените лица ще бъдат подписани предварителни споразумения за наемане. Трудовите договори с одобрените кандидати ще бъдат сключени след одобряване на Стратегията за ВОМР на МИГ Брацигово-Кричим от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.

  В срок от 11.08.2017г. до 18.08.2017 г - 17.00 часа кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Брацигово-Кричим

  В запечатан плик се подават и следните документи:
  1.    Автобиография /CV/ - европейски формат;
  2.    Мотивационно писмо;
  3.    Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
  4.    Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит - трудова и /или осигурителна книжка и др.;
  5.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория В - при наличие на такова.

  Документи се подават в Деловодството на Община Брацигово  на адрес: град Брацигово,улица"Атанас Кабов" № 6а

  На 23.08.2017г. след заседание на Управителния съвет на МИГ Брацигово - Кричим  ще бъдат обявени избраните кандидати.

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

  01-08-2017

  ОБЯВА

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

   НА ДЛЪЖНОСТ : МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

   БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:  4 (четири)

  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ОТ: 01.09.2017г.

   МЯСТО НА РАБОТА :

  - ДГ „Здравец" гр. Брацигово - 2 места.

  - ДГ „Слънце "  с.Исперихово  - 1 място.

  - Медицинска сестра в училищен кабинет по график в ОУ „Христо Ботев " с. Бяга и   в ОУ „ Христо Ботев " с. Исперихово - 1 място.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА-   образование по специалността „Медицинска сестра"- висше - бакалавър;

   РАБОТНО ВРЕМЕ : пълно  (осем часов работен ден)  

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

  1.Заявление за заемане на длъжността;

  2.Професионална автобиография;.

  3.Копие от документ,  удостоверяващ завършено  образование;

  4.Свидетелство за съдимост; 

  5.Медицинско свидетелство;

  6.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; 

  7.Други;

   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

   от 01.08  до 18.08.2017г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, СТАЯ № 9  

  ПРИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АОЧР ", тел. за връзка 03552 20 65, вътр.110 .

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик