Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за част от кв. 114, ПИ №1404 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.1712 по КККР на гр.Брацигово

  08-04-2021

  ДО  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ЗЛАТКОВ

  гр. Брацигово, ул. "Братя Златкови"9

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 114, ПИ №1404 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.1712 по КККР на гр. Брацигово/, с който за имота се обособява УПИ ХVIII- Жилищно строителство по искане на Димитър Павлинов Батачев.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-167/10.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х - 185 по плана на с.Бяга

  08-04-2021

  ДО

  ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА- гр.София,ж.к. "Малинова долина" №1, вх.В, ет.2, ап.8   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-167/10.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х - 185 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово с който за сметка на същия се обособяват два нови УПИ ХIV-185, За жилищно строителство и УПИ Х-185- За жилищно строителство. За тях се ситуира свързано застрояване с застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40%,  по искане на Стоянка Грозданова Гергиминова като наследник на Гроздан Стоянов Грозданов.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-221/01.04.2021год. с която е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.110 по КККР, м. „Владовица“, с. Розово

  07-04-2021

  До: „ ХБВ Имоти Гмбх" ООД,                                                                                                             

         гр. Пловдив бул. „Цар Борис III  Обединител" № 157, ет.1                                                       

         Софка Стойкова Млечкова, с. Розово ул. „Първа" № 28

         Димитър Стойков Млечков, гр. Б-во ул. „Паница Семерджиев" № 1

         Стоянчо Йорданов Млечков,  гр. Б-во ул. „Брациговска комуна"№ 3

         Тодор Йорданов Млечков,  гр. Самоков ул. „Пашеница" № 43

         Мария Й. Караиванова, гр. Димитровград ул. „Септемврийци" № 94

         Иван Петров Млечков, гр. Ракитово ул. „Милош Зяпков" № 2

         Динка Петрова Ди Стазио, гр. Б-во ул. „Брациговска комуна" № 34А

         Иванка Й. Андреева, гр. П -к   ул. „Димчо Дебелянов" № 8,вх. 4 ап. 7

         Калинка Й. Спасова, гр. Б-во „Иван Хрисчев" № 17

         Ирина Й. Сотирова, с. Бяга ул. „Тридесет и първа" № 1

         Тонка Й. Иванова, гр. Брацигово ул. „Слави Дишлянов" № 11

         Георги Иванов Иванов, гр. Брацигово ул. „Борис Кънчев" № 13

         Стоянка Иванова Стоянова, гр. Брацигово ул. „Борис Кънчев" № 11

         Петър Иванов Иванов, гр. Брацигово ул. „ Иван Вазов" № 4

   

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

        Съобщаваме Ви, че със  Заповед № РД-221/01.04.2021год. с която е одобрено изменение на ПУП-ПЗ  за  поземлен имот с идентификатор 62973.1.110 по КККР, м. „Владовица", с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, за който се обособява свободно застрояване с Н< не се ограничава, Пзастр<20%, Кинт<0.4 по означенията върху приложената скица-проект.

   

        Мотиви: Собственикът не може да осъществи инвестиционните си намерения без одобрено изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.110 по КККР, м.„Владовица", с. Розово, общ. Брацигово.

   

        Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез Община Брацигово на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

   

   

  Гл. спец. АТОН:___________

  /Д. Петрова/

   

  К М Е Т:___________

  /Й. Петкова/

 • Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово

  02-04-2021

  СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ВУЛГАРИДУ

  гр. Бургас, жк „Възраждане" 12, ет. 1, ап. 7

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр. Брацигово/, с който регулационните граници на горецтирания УПИ да минат по имотните граници на имот УПИ XIV-Районна ветеринарна лечебница, по искане на Областна дирекция безопасност по храните.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • съобщениече със заповед № РД-136/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 31 УПИ ІІІ-505 и ІV-505 с. Равногор

  02-04-2021

  ДО

  НИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

  Гр. Стамболийски, ул. „Васил Левски" № 44

  МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЛКОВА

  Гр. Пловдив, жк Тракия № 70, вх. А, ет. 4, ап. 80

  СТЕФКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА

  Гр. Асеновград, жк Изток № 110, вх. В, ет. 5, ап. 10

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-136/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, с който за сметка на двата имота се обособява УПИ III-505, Жилищно застрояване и за него се ситуира свободностоящо застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40%,  по искане на „Монолитстрой" ЕООД . 

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

   

 • Заповед № РД-223/01.04.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  01-04-2021

   

   З А П О В Е Д:

  № РД - 223/01.04.2021г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ и Решение VІ

  от протокол № 2/10.02.2021г. на ОбЕСУТ и

  Решение №256/26.02.2021г. на Общински съвет гр.Брацигово

   

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 25, УПИ VІ - 222 и улица с о.т. 79-80 по РП на с. Бяга,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

  КМЕТ:........./п/.........

                            /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-222/31.03.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  31-03-2021

  З А П О В Е Д:

   

  № РД - 222/31.03.2021г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение XIII

  от протокол № 2/10.02.2021г. на ОбЕСУТ и

  Решение №259/26.02.2021г.на Общински съвет гр.Брацигово

            

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 15, УПИ I- 196 и улица с о.т. 34-35 по РП на с. Козарско, съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

  КМЕТ:........./п/...............

                            /Н.Казакова/

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово

  30-03-2021

  ДО

  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПОПОВ

  гр. Брацигово, ул. „Крум Партъчев" № 11

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 26, УПИ XIV - 597-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр. Брацигово/, с който регулационните граници на горецтирания УПИ да минат по имотните граници на имот УПИ XIV-Районна ветеринарна лечебница, по искане на Областна дирекция безопасност по храните.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД – 135/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 40

  19-03-2021

  ДО

  СТОЯН БЛАГОВ ДИМИТРОВ

  Гр. Велинград, ул. „Тодора" № 37

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 135/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 40, УПИ VIII-597 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, с който за имота се обособява УПИ VIII-505, Жилищно строителство, търговия и услуги. За него се ситуира свободностоящо застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤1.2 и Позел≥40%, по искане на Стефка Живкова Ламбрева.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово на ул. Ат. Кабов № 6 А, ет. 2, стая № 5 /тел. 03552-2065, в. 106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

   

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-136/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31

  18-03-2021

  ДО

  ДИДА СЛАВОВА УЗУНОВА - гр. Стамболийски, ул. „Райко Даскалов" №81А

  ЙОРДАН ТОДОРОВ УЗУНОВ - гр. Стамболийски, ул. „Райко Даскалов" №81А

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-136/04.03.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, с който за сметка на двата имота се обособява УПИ III-505, Жилищно застрояване и за него се ситуира свободностоящо застрояване Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40%,  по искане на „Монолитстрой" ЕООД . 

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик