Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповеди за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

  19-04-2019

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  17-04-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 019603, 019668 и 019605 /от които си образува УПИ  ХLVIII-Обществено обслужване, ваканционен комплекс,хотел/ по плана на бивш стопански двор на с.Равногор, общ. Брацигово.

              Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

  Информацията за инвестиционното предложение може да видите тук.

 • Протокол от проведено заседание на комисия по чл. 37 "и" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Брацигово.

  27-03-2019

  Протокол от проведено заседание на комисия по чл. 37 "и" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Брацигово.

   

  Протокола може да видите ТУК!

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ XVI-660 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Божин Петров Илиев и Гергана Петрова Илиева.

  27-03-2019

  ДО

  Н-ЦИ ЗОЯ ПЕТРОВА КОЦЕВА

  КОСТАДИН АТАНАСОВ КОЦЕВ - гр.Пловдив,  ул. "Гаврил Кръстевич" №23, етл4, ап.11

   

                                           

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ XVI-660 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Божин Петров Илиев и Гергана Петрова Илиева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Заповед № РД-116/ 27.03.2019г. за заличаване на адресна регистрация

  27-03-2019
  Със заповедта може да се запознаете ТУК!

 • Заповед № РД-115/26.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

  26-03-2019

  З А П О В Е Д:

  № РД-115/26.03.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 22, УПИ VІІІ-255 по плана на с. Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:........./П/............

                              /П.Петков/

 • Съобщение е със заповед № РД-53-1/25.02.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за промяна начина на застрояването за УПИ V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складова база от който се образуват два нови УПИ

  14-03-2019
  ДО

  Н-ЦИ-EЛЕНА БОРИСОВА СТОЯНОВА

  ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - гр.София, ул."Васил Левски" № 94, ет.7, ап.25

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-53-1/25.02.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за промяна начина на застрояването за УПИ V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складова база от който се образуват два нови УПИ - УПИ ХII-1804, автосервиз, търговия и услуги и УПИ V-1804 производствена дейност търговия и услугив кв.126по регулационния план на гр.Брацигово по искане на Кооперация "СИЛА".

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

 • Заповед № РД-74/07.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

  14-03-2019

  З А П О В Е Д:

  РД-74/07.03.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

   

             ПУП-ПР за част от кв. 21, имот пл. номер 273 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:............/п/............

                              /П.Петков/

 • СЪОБЩЕНИЕ, че в „Държавен вестник“, бр.21, от 12.03.2019г. на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ е публикувано съобщение за приемане план на новообразуваните имоти в м.„Таушан баир“

  14-03-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава, че в „Държавен вестник", бр.21, от 12.03.2019г. на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ е публикувано съобщение за приемане план на новообразуваните имоти в м.„Таушан баир" - поземлени имоти № 000364, № 000365, № 000366, №000369, № 000370, № 000372, № 000373, № 000439; в м. „Чобанов баир" - поземлен имот № 000375 и в м."Жлъчка" - поземлен имот № 000376, землище с.Козарско. Придружаващата го документация е изложена в сградите на Кметство с.Козарско и Община Брацигово,  дирекция СА.

  На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана на новообразуваните имоти и придружаващата го документация в кметство с.Козарско и Община Брацигово,  дирекция СА,  до Кмета на Община Брацигово.

 • СЪОБЩЕНИЕ че в ДВ бр. 21 от 12 март 2019г. е обнародван изработеният проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард "ООД

  14-03-2019

  СЪОБЩЕНИЕ

  Община Брацигово, обл.Пазарджик, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ бр. 21 от 12 март 2019г. е обнародван изработеният  проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард "ООД от съществуваща шахта ШКС 02 през землищата на с.Козарско и с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на път III-375 в общ.Брацигово, обл.Пазарджик. Засегнати от трасето имоти  в землището на с.Козарско са номера  000030, 000072, 000073, 000075, 000094, 000157, 660001 и 660002, а в землището на с.Исперихово имоти номера 000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 000197, 000201, 000223, 000224 и 000550. Проектът за ПУП се намира в стая номер 5 в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6а.

  В едномесечен срок от обявлението в Държавен вестник,  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

   Със ПУП-а може да се запознаете тук!

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик