Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга

  09-07-2020

  ДО

  ПЕТЪР  РАНГЕЛОВ  НИКОЛОВ - гр.Пазарджик,  бул. "Христо Ботев" №86

   

                                          

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга, с който се предвижда урегулиране на имот с идентификатор 07586.638.739 (За друг вид производствен, складов обект), като се обособи УПИ I-739 За производствена дейност и дърводелска работилница, по искане на Неджми Ниязи Индже.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение на Заповед № РД-336/24.06.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация

  29-06-2020

  ДО

  Н - ЦИ СОФИЯ ЯНКОВА   

  Н - ЦИ ТОДОР АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ  

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-336/24.06.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово, по искане на „КРЕЗ" ЕООД.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

  22-06-2020

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение Разширение  на съществуващ гробище парка на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик".

  .

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Разширение  на съществуващ гробищен парк  на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик.

   Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4, riewpz@riewpz.org.

  С инвестиционното намерение може да се запознаете ТУК!

 • Заповед за изработване на ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово

  11-06-2020

   

                               З А П О В Е Д:

                                                                 РД -315/11.06.2020г.

                                         На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение II

                                          от Протокол №5/10.06.2020г. на ОбЕСУТ

   

   

         Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел

  27-05-2020

  ДО

  Н - ЦИ   ТОДОР  АТАНАСОВ  ТЕРЗИЕВ 


   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • ЗАПОВЕД №РД-283/22.05.2020 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, протокол от 20.05.2020 на комисия съставена с моя Заповед №РД-257/13.05.2020 г

  22-05-2020

   ЗАПОВЕД 

  №РД-283/22.05.2020 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, протокол от 20.05.2020  на комисия съставена с моя Заповед №РД-257/13.05.2020 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на ЗОЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 8604063894 ,   гр.Брацигово ул."Божура Попова "№20

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Лицето да бъдe уведомено, съгласно чл.99б, ал.5 от ЗГР.

   

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на ЙОРДАН ПАВЛОВ- секретар на Община Брацигово.

   

   

                   /П/

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  Кмет на община Брацигово


  Заповедта е обявена на 22.05.2020г.

   

 • З А П О В Е Д: №РД-273/19.05.2020г. На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение III От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

  19-05-2020

  З А П О В Е Д: 

  РД-273/19.05.2020г.

   

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение III

  От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07586.638.739, м. „Герена" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, с цел обособяване на УПИ I-739 за производствена дейност и дърводелска работилница съгласно приложената скица предложение.Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • З А П О В Е Д: № РД- 272 / 19.05.2020г. На основание чл. 124 а, ал.2 и 134, ал.2 от ЗУТ и Решение IV От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

  19-05-2020

  З А П О В Е Д:

   

  № РД- 272 / 19.05.2020г.

   

  На основание чл. 124 а, ал.2 и 134, ал.2 от ЗУТ и Решение IV

  От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

   

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с. Розово, общ. Брацигово, с цел обособяване на УПИ I-1066 за производствена и складова дейност  съгласно приложената скица предложение. Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Съобщение, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ в кв.128 по плана на гр.Брацигово.

  15-05-2020

  ДО

  Н - ЦИ   СОФИЯ  ЯНКОВА 

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ срещу АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

  15-05-2020

  ДО

  АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

  Ж.К. „МЛАДОСТ"№1, № 104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

  ГР.СОФИЯ 1000

   

   

   

   

                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

   

   

   

     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед  № РД-202/10.04.2020г. за строеж: «Масивен навес», изграждащ се в УПИ XIX-759, кв. 101по РП на гр. Брацигово с идентификатор 06207.502.1568 КК на гр. Брацигово която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ.   Възражения срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Брацигово пред Административен съд - Пазарджик.

   

   

   

   

   

   

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  Кмет на Община Брацигово

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик