Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед №РД-46/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение III

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-46/14.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение III

  От Протокол №1/12.01.2021г. на ОбЕСУТ 


        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.19, УПИ ХXVI-301 и УПИ ХХVII-305 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.210 и 06207.501.209 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

       

  КМЕТ:                               

  /Н.Казакова/

 • Заповед №РД-45/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение I

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-45/14.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение I

  От Протокол №1/12.01.2021г. на ОбЕСУТ 


        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.96, УПИ X-180, Търговия и услуги по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.233 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

       

  КМЕТ:                      

   /Н.Казакова/

 • Заповед №РД-39/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение IХ

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-39/12.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение Х

  От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и Решение №208 от

  Протокол № 17/27.11.2020г. на ОС Брацигово

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.5, УПИ I-За обществено хранене, УПИ II-Магазин и  УПИ III-Озеленяване по плана на л-ще "Розовски вриз", общ.Брацигово  съгласно  приложената скица предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

       

  КМЕТ:                   

  /Н.Казакова/

   

 • Заповед №РД-40/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение IХ

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-40/12.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение IХ

  От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и Решение №210 от

  Протокол № 17/27.11.2020г. на ОС Брацигово

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.56, УПИ XVII-903, Фирмени дейности и услуги, УПИ ХIV-904, УПИ ХV-904, УПИ ХVI-904, УПИ ХХI-904, части от УПИ ХIII-Зеленина, УПИ ХХ и УПИ ХХII- 781, УПИ ХХIII-782  и улица-тупик  с о.т. 152-153 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово  по означенията върху  приложената скица-предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

        КМЕТ:                 /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-798/30.12.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  05-01-2021

  З А П О В Е Д:

   

  РД-798/30.12.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение VI

  От Протокол №10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.114, имот 1404 по РП, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1712 по КККР на гр.Брацигово, община Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Заповед № РД-799/30.12.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  05-01-2021

  З А П О В Е Д:

   

  РД-799/30.12.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение IХ

  От Протокол №10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.68, УПИ VIII-Ветеринарна лечебница, по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Заповед № РД-797/30.12.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  05-01-2021

  З А П О В Е Д:

   

  РД-797/30.12.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение VII

  От Протокол №10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06207.5.27, м."Нерзето" по КККР на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Съобщение за издадена заповед № РД-790/23.12.2020г. за изменение на ПУП-ПРЗ

  05-01-2021

  ДО

  „СТОЙЧЕВ И СИН - ДС"ЕООД  -  гр.Пловдив, ул."Варшава" №11   

   

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-790/23.12.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.20, УПИ ХХIV-Дърводелска работилница по плана на гр.Брацигово, предвижда се регулационните линии на УПИ ХХIV-Дърводелска работилница да минават по имотната граница на ПИ с идентификатор 06207.501.1814 по КККР на гр.Брацигово. За ПИ 1814 да се предвиди отреждане на УПИ ХХIV-1814 За „Дърводелска работилница, търговия и услуги, складова и административна дейност", по искане на „СТОЙЧЕВ И СИН - ДС" ЕООД. 

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

   

 • Министерствотона околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1от Закона за биологичното разнообразиее изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаB

  03-12-2020

  Министерствотона околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1от Закона за биологичното разнообразиее изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000254 Бесапарски възвишения".Защитената зона е разположена в землищатана с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Алеко Константиново, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево,община Пазарджик, област Пазарджик, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с.Триводици,община Стамболийски, област Пловдив.Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите -https://www.moew.government.bg/, тема „Природа", подтема „Обществени обсъждания" и е на разположение в административнитесградина Регионалниинспекциипо околната среда и водите Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" No 3, ет.4, п.к. 220)и Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица" No 122).В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения ипредложения относно посочените в проекта на заповед режими.

  Хипервръзка към документите и картите на защитена зона BG0000254 Бесапарски възвишения"на страницата на МОСВ.

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга

  30-11-2020

  ДО

  ПЕТЪР  РАНГЕЛОВ  НИКОЛОВ - гр.Пазарджик,  бул. "Христо Ботев" №86

   

                                          

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга, с който се предвижда урегулиране на имот с идентификатор 07586.638.739 (За друг вид производствен, складов обект), като се обособи УПИ I-739 За производствена дейност и дърводелска работилница, по искане на Неджми Ниязи Индже.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик