Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • СЪОБЩЕНИЕ за изготвен Констативен акт № 3 от 05.03.2020г. за обект: Масивен навес в имот с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово

  02-04-2020

  ДО

  АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

  Ж.К."МЛАДОСТ"№1, №104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

  ГР. СОФИЯ 1000

   

                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

       Уведомяваме Ви, че е изготвен Констативен акт № 3 от 05.03.2020г. за обект: Масивен навес  в имот с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово, Ваша собственост, който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ,  съставeн в 3 екземпляра.

     Със съдържанието на Констативния  акт  може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Брацигово.

     Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани пред Община Брацигово в 3 дневен срок, считан от датата на залепване съобщението на имота Ви.

   

   

  С уважение,

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  Кмет на Община Брацигово

   

   

   

   

   

   

   

   

 • СЪОБЩЕНИЕ за е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.45

  09-03-2020

  ДО

  НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ  ДРАГИНОВ - гр.София,  Ж.К. "Бъгстон" №36, вх.В, ет.3, ап.54  

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-76/05.02.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.45, УПИ XIV-1468 За Търговия и услуги; УПИ XII-За Баня и УПИ XIII-Горско стопанство по регулационния план на гр.Брацигово, като УПИ XIII-Горско стопанство се заличава, границите на УПИ XII-За Баня се изменят и се предвижда присъединяване на имоти с идентификатори 06207.503.175; 06207.503.176 и 06207.503.319 към УПИ XIV-1468 За Търговия и услуги. Всички имоти попадащи в регулационните граници на УПИ XIV-1468 За Търговия и услуги са собственост на възложителя Йордан Георгиев Паунов.  

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

 • Заповед № РД-42/17.01.2020г. започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ.

  18-02-2020

  ДО

  АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

  Ж.К. „МЛАДОСТ"№1, № 104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

  ГР.СОФИЯ 1000

  ДО

  СТЕФАН УРУМОВ/ЧРЕЗ НЕГО ДО АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ/

  УЛ."ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ"№24А

  ГР. БРАЦИГОВО 4579


                                                                  СЪОБЩЕНИЕ


     Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед  № РД-42/17.01.2020г. за строеж: «Масивен навес», изграждащ се в УПИ XIX-759, кв. 101по РП на гр. Брацигово сидентификатор 06207.502.1568 КК на гр. Брацигово която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ. Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Брацигово.  Възражения срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Брацигово пред Административен съд - Пазарджик.


  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  Кмет на Община Брацигово

 • заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.54, по регулационния план на с.Бяга

  13-02-2020
   ДО

  АСЕН  НИКОЛАЕВ  АТАНАСОВ - гр.Пловдив, бул. "Свобода" № 1, ет.7, ап.13

  Н - ЦИ ВЕРГИНЯ  НЕДЕЛЧЕВА  НАЛБАНТОВА

  СИЛВАНА НИКОЛОВА НАЛБАНТОВА - гр.София, ул. "Асен Разцветников" № 7А, ап.47

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за част от  кв.54, по регулационния план на с.Бяга, с което за сметката на УПИ I-573 се обособяват два самостоятелни УПИ - УПИ I-573 и УПИ XI-573, по искане на Асен Николаев Атанасов и Силвана Николова Налбантова.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

   

 • Заповед № РД-24/10.01.2020г.

  10-01-2020

  З А П О В Е Д:

   №РД-24/10.01.2020г. 

  На основание чл. 150 от ЗУТ 

         Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.96, УПИ Х- 180 ТУ по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.233 по КК на гр.Брацигово/, съгласно приложената скица предложение .

         Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  КМЕТ........./Н.К./...........

                  /Н.Казакова/

 • Заповед №РД-15/08.01.2020г. за изработване на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ II- 59 по плана на с.Козарско

  10-01-2020

  З А П О В Е Д:

   №РД-15/08.01.2020г. 

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ 

         Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ II- 59 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение .

         Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  КМЕТ........./Н.К./...........

                  /Н.Казакова/

 • Съобщение за заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица

  06-01-2020

  ДО

  ЙОРДАНКА  ДИМИТРОВА  ПЕНДЕВА - гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №48, ет.7, ап.43   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   

          Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-605/29.11.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПР за част от кв.35, УПИ VII-402; УПИ VIII-401; УПИ IX-403 по регулационния план на с.Бяга

  31-12-2019

  ДО

  НЕДЯЛКА  ДИМИТРОВА  ИЛИЕВА - гр.София,  ул. "Силиврия" №21, вх.2, ет.4, ап.15

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР за част от кв.35, УПИ VII-402; УПИ VIII-401; УПИ IX-403 по регулационния план на с.Бяга, като регулационните линии между горецитираните УПИ да минат по имотните граници и улично-регулационната линия на 3-те УПИ също да мине по имотната им граница откъм улицата, по искане на Райна Георгиева Дутина.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение за одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица“

  03-12-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-605/29.11.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  03-12-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

         ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Разширение на съществуващ гробищен парк на с.Бяга" и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м."Перето" по кадастрална карта на землище с.Бяга, общ.Брацигово.

          Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

          Уведомлението за инвестиционното предложение ще видите тук.

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик